page banner

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

  • FRP CABLE TRAY(Fiberglass cable tray)

    FRP କ୍ୟାବଲ୍ ଟ୍ରେ (ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେ)

    FRP କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେକୁ ସିଡ଼ି ପ୍ରକାର କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେ, ଟ୍ରଫ୍ ଟାଇପ୍ କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେ ଏବଂ ଟ୍ରେ ପ୍ରକାର କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି |FRP କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଅବିଭାଜିତ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଦୃ for ୀକରଣ ସାମଗ୍ରୀ, ପଲିଷ୍ଟର, ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ମ୍ୟାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇମ୍ଗ୍ରେନେଡ୍, କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେ ଗଠନ ମଡ୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଛାଞ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ ତା’ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାର କରାଯାଏ |